Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2019/2020. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu, probíhá ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení budou probíhat následujícím způsobem:

a) Písemné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech pro čtyřleté obory 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020, pro šestileté a osmileté obory 16. dubna 2020 a 17. dubna 2020. Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na dny 13. května 2020 a 14. května 2020.

Přípravu, distribuci, zpracování, hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Váha písemné přijímací zkoušky bude minimálně 50 %, přičemž se uchazeči započítává lepší výsledek (každý uchazeč může jednotnou zkoušku v rámci 1. kola PŘ konat dvakrát). Váha prospěchu na základní škole, případně dalších skutečností, je součástí kritérií, která stanovuje ředitel příslušné střední školy.

b) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitel střední školy – hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání, výsledky přijímací zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení), dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

c) Na středních školách s obory vzdělání s talentovou zkouškou procházejí výběrem formou talentových zkoušek, které se konají v pracovních dnech od 2. ledna 2020 do 15. ledna 2020. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná zkouška se nekoná. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se vydává od 5. února do 15. února. Uchazeč si může podat 2 přihlášky i na ostatní obory středního vzdělávání.

d) Při přijímání ke vzdělání na konzervatoři uchazeči procházejí výběrem formou talentových zkoušek, které se konají v pracovních dnech od 15. ledna 2020 do 31. ledna 2020. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná zkouška se nekoná. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se vydává od 5. února do 15. února. Uchazeč si může podat 2 přihlášky i na ostatní obory středního vzdělávání.

e) V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2020 do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Uchazeči podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku ve střední škole. Netýká se to uchazečů podávajících přihlášky do oborů ke vzdělání s talentovou zkouškou (na základě § 62 a § 88 školského zákona).

První kolo PŘ

Informace k přijímacímu řízení bude zveřejněno

a) s talentovou zkouškou do 31. 10. 2019

b) do ostatních oborů do 31. 1. 2020

– na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podávání přihlášek

  1. a) do 30. 11. 2019 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
  2. b) do 1. 3. 2020 do denní formy vzdělávání střední školy.

Průběh

a) talentová zkouška v pracovních dnech 2. – 15. 1. 2020

b) talentová zkouška (konzervatoř) v pracovních dnech 15. – 31. 1. 2020

c) talentová zkouška gymnázium se sportovní přípravou – 2. 1. – 15. 2. 2020

d) přijímací řízení pro obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou v pracovních dnech 22. – 30. 4. 2019

e) přijímací řízení pro ostatní obory v pracovních dnech 22. – 30. 4. 2019.

Pozvánka na PŘ

a) vykonání přijímací zkoušky, talentové zkoušky v 1. kole – 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky

b) informace o požadavcích na přijímací zkoušky + předpokládaný počet přijímaných uchazečů v daném kole + kritéria přijímacího řízení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

a) do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem

b) není-li přijímací zkouška jen přijímací řízení, střední škola zašle písemné vyrozumění o nekonání písemné zkoušky, přiřadí registrační číslo, vydá soupis přijatých uchazečů – týká se učebních oborů

c) v dalších kolech bez zbytečného odkladu

d) pořadí uchazečů pod registračním číslem – přijatí i nepřijatí uchazeči

e) zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel střední školy rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Zápisové lístky

a) předání jednoho zápisového lístku zákonnému zástupci proti podpisu nejpozději do 30. 11. 2019 (obory s talentovou zkouškou) a do 15. 3. 2020 (ostatní obory denního studia). Zápisové lístky budou vydány na naší škole v průběhu měsíce listopadu 2019 (obory s talentovou zkouškou) a v průběhu měsíce února 2020 (ostatní obory, termín bude upřesněn na web. stránkách školy a dále prostřednictvím žáků)

b) musí být doručen na příslušnou školu, kde byl žák přijat do 10pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – doporučeně či osobně

c) zápisový lístek smí uchazeč uplatnit pouze jednou.

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Další kola PŘ

a) s vyhlášením dalších kol se vyhlašuje i termín, dokdy nejpozději podávat přihlášky

b) je možné podat libovolný počet přihlášek, na každé přihlášce se uvádí pouze jedna škola.

Upozornění

a) Díky tomu, že střední školy učí podle ŠVP, jeden obor může mít různou náplň na různých školách (příklad: ekonomika podnikání může v rámci ŠVP na jedné škole znamenat zaměření na informatiku, logistiku, nebo ekonomiku, …), proto doporučujeme se zajímat o náplň jednotlivých oborů – informace na webových stránkách dané školy, případně navštívit dny otevřených dveří.

b) Podávání přihlášek a doručení zápisového lístku je zcela v kompetenci zákonných zástupců. Na naší škole pro žáky 9. ročníků vyplňujeme plně přihlášky do 12. 11. 2019 (obory s talentovou zkouškou) a 5. 2. 2020 (pro ostatní obory). Žáci 9. ročníku doručí výchovnému poradci podklady pro vyplnění přihlášek do 4. 11. 2019 pro střední školy s talentovou zkouškou a do 24. 1. 2020 žáci 9. ročníků, 7. ročníků a 5. ročníků pro ostatní střední školy čtyřletých, šestiletých i osmiletých oborů. Po tomto termínu  potvrzujeme přihlášky vyplněné zákonným zástupcem žáka.

c) Přihlášky potvrzené školou si na dané střední školy odesílají zákonní zástupci sami. Je přínosné přiložit kopie osvědčení, diplomů, atd., jakýchkoli úspěchů daného žáka, kterých dosáhl. Dále doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2019/2020.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:


1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020


Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Užitečné informace na internetu

www.cermat.cz                     www.seznamskol.eu             www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz                          www.uiv.cz                            www.scio.cz

www.job-tip.cz