Zasedání školské rady ze dne 19. 5. 2008

Zasedání školské rady ze dne 19. 5. 2008

Školská rada se sešla dne 19. 5. 2008.

K jednání rady byli přizváni:

ředitel školy Mgr. Petr Nechvátal a výchovná poradkyně Jana Omastová.

Program:

–                           Výsledky přijímacího řízení,

–                           volby do nové školské rady – příprava voleb,

–                           informace o vybavení školy interaktivními tabulemi,

–                           informace o plánovaných investicích do vybavení a zařízení školy,

–                           aktuální stav jednání o přestavbě školní jídelny.

Zápis jednání:

  1. Výchovná poradkyně podrobně seznámila školskou radu s výsledky přijímacího řízení. Všichni žáci byli přijati do dalšího vzdělávání. Pouze 1 žák byl přijat v druhém kole přijímacího řízení a 1 žák nepodával přihlášku na žádnou střední školu – či učební obor.
  2. Vzhledem k tomu, že končí tříleté funkční období činnosti stávající školské rady, je třeba připravit a vyhlásit volby do nové školské rady. Přípravnými pracemi byla na pedagogické radě pověřena Mgr. Danuše Bednářová, Mgr. Lenka Hrubá a Mgr. Ivanka Chmelíková. Znamená to připravit v součinnosti s ředitelstvím školy volební kandidátku pro volby zástupců právních zástupců dětí a zástupců pedagogických pracovníků. Následně pak proběhnou volby do nové školské rady.
  3. V tomto školním roce se díky štědrému sponzorskému daru (110914,20 Kč) Michala Žižáka (bývalého žáka Mgr. Petra Nechvátala) podařilo zakoupit 1 interaktivní tabuli a následně pak koupit ještě další 2 interaktivní tabule z prostředků školy do učeben naší školy. Tabule byly umístěny v učebně fyziky, přírodopisu a v jazykové učebně na 1. stupni. Dále byly všechny kabinety školy vybaveny počítači.
  4. Ředitel školy Mgr. Petr Nechvátal informoval školskou radu o plánovaných investicích do vybavení a zařízení školy (malování učeben, natírání, investice do osvětlení školy, osazení topných těles novými ventily, dokončení etapy rekonstrukcí toalet – zbývají poslední učitelské záchodky na 2. patře).
  5. V současné době je přestavba školní jídelny pravděpodobně přesunuta na další školní rok. Projektová dokumentace je připravena.

Školská rada pověřuje:

své stávající členy rady Mgr. Danuši Bednářovou a Mgr. Lenku Hrubou přípravami voleb nové školské rady.

Školská rada děkuje svým stávajícím i bývalým členům za vykonanou práci.

Dne: 20. 5. 2008 v Jindřichově Hradci

Zapsala:                                                                   Zápis z jednání potvrzuje:

Mgr. Lenka Hrubá                                                    Pan Václav Königsmark

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *