Změny v přijímacím řízení na střední školy platné od 1. 1. 2012

Změny v přijímacím řízení na střední školy platné od 1. 1. 2012

(po novele školského zákona č. 472/2011 Sb.)

  1. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělání může uchazeč podat 2 přihlášky.
  2. Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
  3. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

  1. Odevzdání zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  2. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).