Termín 1. září 2007 znamenal start školské reformy. (Do té doby vlastnila škola statut školy s rošířenou výukou ledního hokeje.)

Základní školy začaly vyučovat v 1. a 6. ročníku podle nových školských vzdělávacích programů (ŠVP). V souladu s touto reformou se naše škola rozhodla zaměřit na rozšířenou výuku informatiky. Zároveň chceme vytvářet podmínky pro žáky, kteří aktivně sportují např. hrají lední hokej, či se věnují dalším sportům.

Díky aktivnímu přístupu některých pedagogů ke tvorbě pilotních projektů byla škola za poslední roky vybavena moderní počítačovou technikou. V současné době máme jednu plně funkční počítačovou učebnu s 24 žákovskými a jedním učitelským počítačem. Učebna je vybavena dataprojektorem. Téměř všechny učebny jsou vybaveny počítačovou technikou s dataprojektorem, či interaktivní tabulí. Počítače jsou samozřejmě dostupné všem vyučujícím v kabinetech a všechny počítače na celé škole jsou propojeny v síti a připojeny k internetu. K dispozici je řada výukových programů. Další dataprojektory jsou v učebnách hudební výchovy a výtvarné výchovy, kde v každé učebně je rovněž umístěn nový počítač k potřebám výuky. V všech kabinetech slouží  počítače pro přípravu pedagogů.

V průběhu školního roku se  žáci seznamují s kancelářským balíkem Microsoft Office, pracují s grafikou, digitální fotografií. Pro potřeby výuky informatiky slouží digitální fotoaparáty a skener. Žáci pracují na různých rozsáhlejších projektech. Do našeho ŠVP byly přeneseny výsledky projektu “Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec”, při kterém žáci pracují s historickými údaji a informacemi z dějin našeho města a zpracovávají dané téma souběžně v několika učebních předmětech prostřednictvím počítačových technologií.

V rámci rozšířené výuky chceme žákům nabídnout pokročilejší práce s kancelářským balíkem Microsoft Office, náročnější práce s grafikou a digitální fotografií, tvorbu webových stránek a základy programování pomocí dětských programovacích jazyků.

Dbáme také na rozvoj jazykových znalostí žáků. Na naší škole se vyučuje Anglický jazyk – jako hlavní jazyk od 3. třídy, kde jsme navýšili počet výukových hodin z 3 na 4 z důvodů nutnosti kvalitnější přípravy začátečníků. Jako druhý jazyk se na naší škole vyučuje jazyk německý.Pravidelně pomocí výukových programů vyučujeme jazyky ve všech ročnících.

Škola chce také rozvíjet zdravý vývoj našich žáků. Proto je nemalá pozornost věnována zdravému pohybu dětí. Na škole fungují odpolední sportovní aktivity pro mladší žáky, děti mohou o dlouhých přestávkách plně využívat k sportování školní dvůr. Žáci 1. stupně absolvují každoročně plavecký výcvik, jsme zapojeni do projektu města “Zdravý pohyb”.

Jsme zapojeni do projektu MŠMT “Hodina pohybu navíc” – jako jediná škola v Jindřichově Hradci. V rámci tohoto projektu se naše děti docházející do školní družiny mohou naučit základy osmi druhů sportů pod vedením zkušených trenérů a učitelů Tv.

Na naší škole velice dobře funguje školní pěvecký sbor “Nova Domus” a “Novadomáček”, dlouhá léta pracují naši žáci pro mezinárodní humanitární hnutí “Stonožka”. Vlastníme titul “Stonožková škola”.

Naši žáci se pravidelně účastní sportovních, vědomostních a uměleckých soutěží, odkud přivážejí téměř vždy pěkné umístění.