Základní dokumenty školní družiny:

Vnitřní řád ŠD 

ŠVP

Přerušení provozu ŠD

Provozní doba školní družiny

pondělí  – pátek  6.00 – 16.30 hodin

Personální obsazení

vedoucí vychovatelka Tereza Tejkalová

vychovatelka Bc. Gabriela Kostková

vychovatelka Ivana Vicanová

Úhrada za pobyt ve školní družině

Školné je stanoveno na 150,- Kč za měsíc na dítě a provádí se převodem ze školní poklady.

Skladba zaměstnání

6.00 – 8.00 hod.           scházení dětí, odpočinkové, společenské a námětové hry, volná hra dle volby dětí, převádění dětí do jednotlivých tříd a příprava na výuku

11.40 – 13.15 hod.          osobní hygiena, oběd, četba pohádek, odpočinková činnost, společenské, deskové a námětové hry, stavebnice

13.15 –  15.00 hod.         zájmová a rekreační činnost, pobyt venku, osobní hygiena, svačina

15.00 – 16.30 hod.         zájmové kroužky, odpočinková činnost dle volby dětí, příprava na vyučování

Umístění žáků

V letošním školním roce jsou do školní družiny přednostně umístěni žáci 1. – 3. tříd.

Obsah činnosti

Všechna oddělení  na naší škole plní vybrané úkoly z oblastí obsažených ve školním vzdělávacím plánu pro školní družinu.

Vzdělávací oblasti

 • dítě a jeho tělo ( biologická oblast )
 • dítě a jeho psychika ( psychologická oblast )
 • dítě a ten druhý ( interpersonální oblast )
 • dítě a společnost ( sociálně kulturní oblast )
 • dítě a svět ( environmentální oblast )

Organizace a náplň činnosti ve školní družině v jednotlivých měsících

Září

 • abychom se všichni dobře poznali, hrajeme kontaktní a poznávací hry
 • žáci prvních ročníků se seznámí s prostředím školy, učí se v ní orientovat
 • upevňujeme hygienické návyky, sebeobslužnou činnost a zásady správného stolování
 • každodenní pobyt venku – vycházky, rušné hry v parku

Říjen

 • organizace přírodovědné výstavky v každém oddělení školní družiny
 • pobyt venku – pozorování podzimní přírody
 • drakiáda – zábavné odpoledne s pouštěním draků
 • vytváření dekorativních předmětů z přírodnin, které si přineseme z vycházky
 • modelování ovoce a zeleniny
 • sběr kaštanů a žaludů

Listopad

 • přírodovědné vycházky do parku
 • návštěva přírodovědného oddělení v DDM
 • hrajeme didaktické a společenské hry
 • při výtvarné činnosti využíváme spadaných listů a jiných přírodnin
 • při odpočinkové činnosti čteme knihy na pokračování

Prosinec

 • v případě příznivých sněhových podmínek bobování, koulování, stavby ze sněhu
 • těšíme se na Vánoce – výzdoba prostor školní družiny vlastnoručně vyrobenými výrobky
 • vytváříme dárky pro rodinné příslušníky
 • návštěva výstavy v Baráčnické rychtě
 • zábavný program s diskotékou – Vánoční sněhovánky

Leden

 • výtvarné tvoření se zimní tématikou – sněhulák, sněhová vločka
 • sáňkování a bobování
 • hry na sněhu – hod sněhovou koulí na cíl, sněhové stavby
 • krmení ptáčků, kachen a labutí

Únor

 • zimní sáňkování a bobování
 • beseda s myslivcem – povídání o zvířátkách
 • vycházky spojené s krmením kachen a labutí
 • výtvarná činnost se zimní tématikou – zimní sporty
 • Maškarní taškařice – zábavné odpoledne plné masek a soutěží

Březen

 • beseda se zdravotníkem – druhy úrazů a jak jim předcházet, první pomoc
 • jaro – vycházky se zaměřením na pozorování probouzející se přírody
 • měsíc knihy – všechna oddělení školní družiny uspořádají výstavku dětských knih
 • děti kreslí ilustrace ke knihám přečteným ve školní družině

Duben

 • Velikonoční dílny – tvoříme na velikonoční téma, výzdoba školní družiny
 • měsíc bezpečnosti silničního provozu – poznáváme dopravní značky a sledujeme dopravní situaci ve městě
 • vycházky – pozorování jarní přírody, první jarní květiny
 • beseda s myslivcem – povídání o zvířátkách
 • pobyt na hřišti – zdolávání překážek, houpačky, průlezky, míčové hry
 • Den Země – jak se chovat v přírodě – hra Co do přírody nepatří

Květen

 • turistická vycházka na Jakub – překonávání přírodních překážek
 • kreslíme obrázky s jarní tématikou – výzdoba prostor školní družiny a chodeb
 • sportovní odpoledne v parku – soutěže družstev
 • vyrábíme přáníčka a dárečky ke Dni matek
 • vystoupení dramatického kroužku pro děti školní družiny s pohádkou O lišce, kohoutkovi a zajíčkovi

Červen

 • oslava Mezinárodního dne dětí – odpoledne plné soutěží a her, zakončené diskotékou
 • návštěva výstavy v Domě gobelínů – výtvarné práce dětí ze ZUŠ
 • návštěva přírodovědného oddělení v DDM
 • těšíme se na prázdniny – výtvarné práce dětí