Školní jídelna

Aktuálně:

U P O Z O R N Ě N Í

CENA  STRAVNÉHO – platnost od 1. 9. 2019

Věkové kategorie:

  1. Skupina strávníků – 7 – 10 let         cena oběda Kč 24,– (měsíční záloha Kč 720,–)
  2. Skupina strávníků – 11 – 14 let       cena oběda Kč 26,– (měsíční záloha Kč 780,–)
  3.  Skupina strávníků – 15 a více let     cena oběda Kč 28,– (měsíční záloha Kč 840,–)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií. 

Dle platné stravovací vyhlášky – směrnice 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 upozorňujeme na alergeny vyskytující se v stravování:

alergeny

Objednávky stravy přes internet:

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu.

Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Registrace služby

Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.

Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

potvrzení objednávky
nedostatečná výše konta
neodebraná strava
měsíční přehled
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy
OBJEDNÁVKY  PŘES  INTERNET

Pro registraci strávníků a objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Registrace služby:

Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu spolu s přístupovým jménem uživatele a heslo.

Objednávání stravy:

  1. Od následujícího dne po registrace lze objednávat stravu na internetu na adrese www.strava.cz.
  2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplníte a potvrdíte položku „zařízení“ – číslo 2499.
  3. Vyplňte a potvrďte položky „uživatel“ a „heslo“ – vide bod 1. Tím jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat stravu.
  4. Pro objednávání stravy potvrďte položku „objednávky“. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky „odeslat“.
  5. Ze systému se odhlašte potvrzením položky „odhlášení“. Další pokyny a návody nalezenete na www.strava.cz.
  6. Objednávku oběda na další den je nutno provést nejdéle do 14.00 hodin, stejně jako na terminále v jídelně nebo u vedoucí školní jídelny.

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Vyhláška ministerstva školní č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

Kategorie strávníků a cena stravného:

I. kategorie – strávníci 7 – 10 let, cena oběda Kč 24,– (měsíční záloha Kč 720,–)

II.kategorie – strávníci 11 – 14 let, cena oběda Kč 26,– (měsíční záloha Kč 780,–)

III.kategorie – strávníci 15 let a více, cena oběda Kč 28,– (měsíční záloha Kč 840,–)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku včetně prázdnin, ve kterém dosahují věku dle kategorií.

 VNITŘNÍ  POKYNY

1.Přihlášení nového strávníka:

– strávník nebo jeho zákonný zástupce navštíví vedoucí školní jídelny, která strávníka zaregistruje, projedná způsob úhrady nákladů na stravování, způsob objednávání stravy, prodá čip na nahlašování obědů a zodpoví všechny případné dotazy strávníka či jeho zákonného zástupce

2. Úhrady stravného – obědů:

– bezhotovostní platba – inkaso – provádí se každý měsíc, vždy 20. dne měsíci nebo následující pracovní den

– po dohodě s vedoucí  školní jídelny lze provést úhradu složenkou

– v červnu a červenci se inkasa neprovádějí, zůstatky stravného zůstávají na kartách strávníků na další stravovací období

3. Odhlášky a přihlášky obědů:

– na dobu nepřítomnosti si strávník může odhlásit oběd na následující den do 14.00 hodin ve škole na terminále čipem nebo u vedoucí školní jídelny, do 14.00 hodin lze provést odhlášení oběda i přes internet, totéž platí pro objednávání obědů

téhož dne lze objednat i odhlásit obědy, a to pouze do 7.30 hodin u vedoucí školní jídelny Základní školy Vajgar v Jindřichově Hradci (IV. ZŠ), tel. č. 384 323 332 – obědy na naší základní školu se dováží ze Základní školy Vajgar v Jindřichově Hradci

– první den nemoci je možný odběr oběda do jídlonosiče

4. Objednání a registrace odběru stravy:

– objednání oběda na další pracovní den i potvrzení výdeje oběda probíhá elektronicky pomocí čipu, lze i u vedoucí školní jídelny přímo na počítači nebo přes internet

ORGANIZAČNÍ   POKYNY

– oběd je nutno si nahlásit, v případě, že nebude mít strávník nahlášen oběd, nebude mu vydán

– obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.40 hodin do 13.45 hodin

– při ztrátě čipu je strávník povinen si zakoupit nový u vedoucí školní jídelny

– strávníci se mohou seznámit s jídelním lístkem, který je umístěn na nástěnce ve školní jídelně, popř. na internetu

– připomínky ke provozu školní jídelny hlásí strávníci vedoucí školní jídelny, popř. řediteli školy

– žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogických pracovníků

– spořádaně vstupují do školní jídelny a ukázněně se řadí do fronty

– vyučující předává žáky učiteli, který vykonává dozor

– výdej probíhá za dozoru pedagoga, popř. kuchařek

– v případě, že žák nemá čip, nahlásí tuto skutečnost při výdeji oběda

–  jídlo a nápoje se konzumují u stolu, zásadně v sedě

– žáci dodržují hygienu stolování a všechna bezpečností opatření, o čemž jsou poučeni vždy na začátku školní roku

– pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování a odnášení stravy a použitého nádobí a příborů, dohlíží na bezpečnost stravujících se žáků

– případné úrazy hlásí žáci neprodleně pedagogickému dozoru

– pedagogický dozor dbá na poklidný výdej obědů tak, jak to umožňují prostorové podmínky a počet přítomných žáků

– pedagogičtí pracovníci školy, provozní zaměstnanci, popř. ostatní strávníci se snaží dle svých možností stravovat mimo provozní špičku školní jídelny

V Jindřichově Hradci dne 26. 6. 2019

Zpracovala: Zdeňka Kornasová, vedoucí školní jídelny