Školní metodik prevence svou činnost směřuje na oblast primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním.

  • úzká spolupráce s výchovným poradcem a s třídními učiteli
  • tvoření a realizace minimálního preventivního programu školy
  • vyhodnocování varovných signálů rizikového chování
  • poradenská činnost v oblasti rizikového chování
  • organizace besed na téma sociálně patologických jevů
  • budování zdravého a bezpečného klimatu školy
  • informování zákonných zástupců o preventivních aktivitách školy

Kontakt: Mgr. Klára Machová, klara.machova@1zsjh.cz

Minimální preventivní program pro školní rok 2022/2023 zde