Informace ke screeningovému testování

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování.

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, přičemž z této povinnosti jsou plošně vyjmuty:

* osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

*osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

  • nesmí zpívat,

  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,

  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Ing. Luděk Možíš

Ředitel školy