Třída IZS – informace

Informace pro rodiče IZS

Pro žáky rodičů IZS jsme zajistili:

 • ranní provoz klubu od 6.30 – 7.40 hod.
 • výuky online na počítačích, kde žáci budou moci každý samostatně sledovat a účastnit se výuky po celou dobu výuky své třídy – s pedagogickým dohledem (od 7. 40 – konec výuky dané třídy)
 • po skončení výuky možnost stravování v školní jídelně a dohled v klubu do 16.30 hod.

Rodiče pracující na IZS mohou své dítě do  třídy IZS přihlásit prostřednictvím emailu s doložením potvrzení o zaměstnání ve složkách IZS.

0

Nabídka zaměstnání učitelky 1. st.

Pro příští školní rok nabízíme zaměstnání v pracovní pozici učitel/ka 1. stupně ZŠ.

V případě zájmu kontaktujte ředitele školy Ing. Luďka Možíše:

na e-mailové adrese lmozis@1zs.jhnet.cz, nebo na tel. čísle 603 116 875

Požadované dokumenty:

strukturovaný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání na PF

0

Provoz školní družiny od 12. 4.

Školní družiny budou od 12. 4. v provozu v tomto režimu:

Doba provozu:  denně od 6. 30 hod do 16.30 hod.

Z důvodu zachování homogennosti skupin budou žáci přerozděleni tímto způsobem:

 1.  oddělení – žáci 1. třídy – p. Tejkalová 
 2.  oddělení – žáci 2. třídy – p. Horalová
 3.  oddělení – žáci 3. třídy – p. Vicanová
 4.  oddělení – žáci  IZS      – p. Beneš

Ve vestibulu školy – u vchodu bude přítomna služba zabezpečující testování pro případ, že testování budou chtít provádět rodiče sami.

Všichni žáci musí být bezprostředně po příchodu do školy podrobeni antigennímu testu. Testy si budou děti provádět samy za přítomnosti pedagogického pracovníka. Pokud bude rodič požadovat osobní provedení testu u svého dítěte, bude mu to umožněno. V tomto případě bude probíhat testování v přízemních učebnách (HV a školní knihovna) za přítomnosti pedagogického pracovníka školy. Testování provede rodič samostatně a sdělí pedagogickému pracovníkovi výsledek testu. Testy budou dle nařízení MŠMT probíhat v pondělí a ve čtvrtek.  Přijde – li žák do školy v jiný den a bude to poprvé v daném týdnu, musí se v den příchodu podrobit antigennímu testu v den nástupu.

 V případě pozitivního testu nebude žák moci setrvat ve škole. Rodiče budou kontaktováni a vyzváni k vyzvednutí svého dítěte. Do té doby setrvá žák v izolaci za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Věříme, že nástup našich dětí zpět do školy proběhne i za těchto podmínek hladce. Upozorňujeme rodiče, že samotestování žáků trvá cca 15 minut, aby počítali s touto dobou, budou-li chtít provádět testování osobně.

0

Program pro děti IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do této skupiny zašlete žádost e-mailem na adresu: info@1zs.jhnet.cz.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Způsob zajištění

Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. Distanční výuka bude na naší škole zajištěna asynchronně.

Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.

O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. o Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.0

Organizace vyučování od 12. 4. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZ České republiky bude od 12. 4. 2021 zahájeno prezenční vyučování žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) rotačním způsobem.

V týdnu od 12. 4. – 16. 4. zahájí prezenční výuku žáci tříd „A“, žáci tříd „B“ budou pokračovat v distanční výuce.

Další týden (od 19.4. – 23.4.) zahájí prezenční výuku žáci tříd „B“, žáci tříd „A“ přejdou na distanční výuku. Tento rotační systém bude až do odvolání pokračovat.

Prezenční výuka bude probíhat dle klasického rozvrhu.

Výuka 2. stupně nadále probíhá distančním způsobem. Na základě osobní domluvy s jednotlivými učiteli jsou žákům 2. stupně umožněny individuální konzultace prioritně pro žáky 9. ročníků (příprava na příjímací zkoušky) ve škole (maximálně skupina 6 žáků a jeden pedagogický pracovník). I tito žáci musí před zahájením konzultace absolvovat antigenní test.

Rovněž bude pro přihlášené žáky zahájen provoz školní družiny, a to od 6,30 hodin do 16,30 hodin za dodržení hygienických podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví. Žáci přicházející v pondělí a ve čtvrtek do ranní školní družiny budou testování zde.

Školní výdejna bude v provozu z personálních důvodů pro žáky na prezenční výuce za dodržení stanovených hygienických podmínek. Tito žáci se budou stravovat ve školní výdejně dle časového rozvrhu po skončení prezenční výuky.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby konzumace stravy a nápojů) a dodržovat nařízené hygienické postupy.

 Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby konzumace stravy a nápojů) a dodržovat nařízené hygienické postupy.

Důsledně je třeba dodržovat základní hygienická pravidla-mytí a dezinfekce rukou, rozestupy, větrání…

Škola je povinna na základě mimořádného opatření provést testování žáků a zaměstnanců školy. Tyto testy se budou provádět 2 x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, pro všechny žáky přítomné na prezenční výuce. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou prostřednictvím LEPU testů, a to formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogických pracovníků školy. Pokud žák nebude v době testování přítomen ve škole, absolvuje test po svém návratu do prezenční výuky.  Testování bude probíhat na začátku vyučování v jednotlivých třídách.  U menších žáků je možnost osobní asistence zákonných zástupců. V případě požadavku přítomnosti rodiče u testu, proběhne toto testování před vyučováním na určeném místě školy.  

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Tato absence musí být omluvena zákonným zástupcem jako běžná absence, při které nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání podle zákona. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na návrat zatím alespoň žáků 1. stupně.

                                                                                       Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

Způsob testování můžete shlédnout na instruktážním videu: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

Lze nastudovat i z instruktážního letáčku :testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

Informace k testování naleznete též na web. stránkách: https://testovani.edu.cz/

Nejčastější dotazy naleznete na web. stránce: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

0

Nabídka zaměstnání

Pro příští školní rok hledáme vyučující pro předměty speciálně pedagogické péče a pro výuku podpůrných opatření v rozsahu 6 – 10 hodin týdně. Jedná se zpravidla o výuku skupiny cca 3 – 5 dětí v odpoledních hodinách od 12.30 – 15. 25 hod. Nabídka je vhodná pro učitele důchodce, či na mateřské dovolené.

V případě zájmu kontaktujte ředitele školy Ing. Luďka Možíše  na tel. čísle 603 116 875,nebo na pevné lince 384 361 280, či emailem na adrese lmozis@1zs.jhnet.cz .

Je nutné doložit ukončené vysokoškolské vzdělání a strukturovaný životopis.

0

Zápis do 1 tříd – informace

Vážení rodiče, v letošním školním roce budou zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 probíhat opětovně bez přítomnosti dětí ve škole.

 Vaše dítě můžete přihlásit následujícím způsobem:

Jak získám přihlášku?

 1. Každý žák našeho spádového obvodu obdrží v týdnu od 22. 3 do 26. 3. 2021 poštou veškerou potřebnou dokumentaci k zápisu do školy (přihlášku ke vzdělávání na ZŠ, zápisový lístek, souhlas se zpracováním osobních údajů žáka, žádost o odklad školní docházky).
 2. Žáci, kteří nejsou z našeho spádu, si mohou všechny potřebné dokumenty stáhnout z našich webových stránek na adrese https://1zsjh.cz/zapis-do-1-trid/ a po vyplnění je dodat do školy.

Jak předám materiály do školy?

 1. Prostřednictvím datové schránky
 2. Zasláním poštou
 3. Vhozením do školní poštovní schránky ve dveřích školy.

U těchto 3 způsobů předání dokumentů je zapotřebí zaslat i kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (oba dokumenty budou po skončení přijímacího zřízení skartovány).

 • Osobním předáním materiálů ve vestibulu školy.

V tomto případě nepotřebujete kopii rodného listu a kopii občanského průkazu zákonného zástupce. Vaši totožnost ověříme dle občanského průkazu na místě a zkontrolujeme z originálu rodného listu správnost údajů v přihlášce.

Jak zjistím, zda je mé dítě přijato k základnímu vzdělávání?

Každý žák obdrží své identifikační číslo, které naleznete na přihlášce a bude i přiloženo k pokynům pro rodiče žáků. Po skončení přijímacího řízení, budou výsledky zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy – zde si své dítě dle identifikačního kódu vyhledáte.

Po přijetí obdrží rodiče přístupové kódy do systému Bakalářů, kam jim budeme zasílat informace důležité pro zajištění budoucího školního roku prvňáčka. V systému Bakaláři budete moci komunikovat se svou budoucí třídní učitelkou a vedením školy. Budete zde mít také zaslané rozhodnutí o přijetí žáka, které si můžete stáhnout a vytisknout.

Co v případě, že žádám odklad školní docházky?

Vyplníte žádost o odklad školní docházky, kterou musíte mít doplněnou vyjádřením Pedagogicko – psychologické poradny a vyjádřením lékaře (dětského, či odborného) doporučujícím odklad školní docházky. To vše musíte předat do školy nejdéle do konce měsíce dubna.

Věříme, že i v této době proběhnou zápisy do 1. tříd bez problémů. Těšíme se na naše první společné setkání.

Všechny potřebné informace i se sezamem naší spádové oblasti naleznete v sekci “Pro rodiče – Zápis do 1. tříd”:

https://1zsjh.cz/zapis-do-1-trid/

Kritéria pro přijetí:

kriteria.pro.prijeti.zaku.do.1.rocniku.2021.2022

0

Změna – přijímací pohovory na SŠ

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021


o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Informace pro školy JPZ

0