Změna pracovní doby

Vzhledem k nastalé hygienické situaci v naší zemi dochází ke změně pracovní doby pedagogů a správních zaměstnanců.

Všichni pedagogové přecházejí k dnešnímu dni na Home Office. To znamená, že je již nezastihnete ve škole a na školním telefonním čísle. Nadále budou všem dětem i zákonným zástupcům dostupní na školních emailech a prostřednictvím Bakalářů – Komens.

V příštím týdnu bude sekretariát školy dostupný pouze ve čtvrtek od 8.00 hod. do 13.00 hod. 

0

Uzavření školy – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření škol Vám chceme poskytnout nezbytné informace k distančnímu vyučování. V době nepřítomnosti Vašich dětí ve škole je jejich účast na distanční výuce povinná. Vyučující budou přítomni denně v době výuky ve škole a budou s Vámi a Vašimi dětmi v kontaktu následujícím způsobem:

 1. stupeň (1. – 5. ročník) bude ke komunikaci s Vámi používat Třídní stránky.
 2. 6. ročníky nadále využívají plně formát Třídních stránek.
 3. 7. – 9. ročníky mohou dle dispozic žáků a vybavení používat Třídní stránky a Google Classroom. (Dle možností žáků a vyučujících).
 4. Komunikace se školou a učiteli bude možná i přes webovou aplikaci BakalářůKomens, kde budete přímo bez vyhledávání adres moci komunikovat se všemi vyučujícími. Další možností je e -mail na školní adresu.
 5. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu (od 8. 00 hod.) kromě předmětů Tv, Hv, VV, prak. činností a všech volitelných předmětů.
 6. Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení, či tisku materiálů budou denně mít připravené materiály na vrátnici školy – od 8.00 – 11. 00 hod. (popřípadě v jinou dobu po osobní domluvě s učitelem). Sem budou také odevzdávat vyplněné domácí úkoly.
 7. Zadaný úkol bude považovaný za splněný, pokud bude odevzdán v zadaném termínu – žákovi bude zaznamenána i přítomnost ve výuce. V opačném případě bude mít žák (bez řádné omluvenky od rodiče) započítanou neomluvenou absenci ve výuce.
 8. Nebude – li se moci žák z důvodu nemoci zúčastnit výuky, rodič je povinen jej do 2 dnů telefonicky a následně písemně omluvit.
 9. Konzultační hodiny pro rodiče našich žáků budou v pondělí od 14. 00 hod. do 16. 00 hod. po předchozí telefonické domluvě.
 10. Zapůjčení výpočetní techniky není z důvodu jejího nedoručení do školy prozatím možné.

 

Věříme, že stávající situace brzo pomine a po skončení podzimních prázdnin se opět s dětmi setkáme ve škole. V případě potřeby neváhejte kontaktovat své třídní učitele, či vedení školy.

 

 

 

 

                                                                                                   Vedení školy

 

0

Provoz školní výdejny v době střídavé (distanční) výuky

V době střídavé výuky – budou obědy vydávány následovně:

Žákům, kteří budou fyzicky přítomni ve škole, budou obědy vydávány dle školního rozvrhu.

Žákům, kteří zůstávají doma na distanční výuce, nebudou obědy z provozních důvodů vydávány.

Obědy je nutné zavčasu odhlásit (pro případ, že děti zůstanou na distanční výuce) a přihlásit (pro případ, že se vracejí do školy na výuku.)

0

Střídavá výuka na 2. stupni

Od 12. 10. 2020 začnou platit nová opatření vlády v souvislosti s nákazou Covid -19.

 • Prezenční výuka bude pokračovat na prvních stupních základních škol.
 • Na druhých vláda zavede střídavou výuku

To znamená, že od 12. 10.  – 16. 10. 2020 budou do školy chodit třídy A: VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A. 

Třídy B se budou v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020 vzdělávat distančnětato výuka je povinná, v případě neúčasti ve výuce je nutná omluvenka zákonného zástupce. Žáci budou dostávat informace prostřednictvím třídních stránek a Bakalářů. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin.

Po týdnu se skupiny ve škole vystřídají. (Od 19. – 23. 10. budou ve škole třídy B. Třídy A budou mít výuku distanční.)

Nezapomeňte svým dětem odhlásit obědy ve školní jídelně.

Opatření přijatá vládou ČR:

USNESENI.VLADY.CR.1

USNESENÍ VLADY.PROJETI.KRIZOVÝCH.OPATRENI

USNESENI VLADY- AKCE

0

Důležité termíny konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021

1.) Sdělení Ministerstva školství:

2020 – Sdeleni o terminech

2.)  Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

3.) Důležitý odkaz na Atlas školství:

https://www.atlasskolstvi.cz/ 

Zde naleznete detailně důležité informace o přehledu nabízených středních škol včetně Přihlašování ke vzdělávání Přijímací řízení Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + Odvolací řízení.

0

Omezení provozu škol a školských zařízení

Omezení provozu škol a školských zařízení

V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl Jihočeský kraj označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu (na prvním a stupni) a sportovních činností ve školách (s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole). Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona.

V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).

                                                                                                Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

omezeni.provozu.skol.a.skolských.zarizeni

Vyjádření KHS:

informace.pro.školy.a.školská.zařízení.KHS

0

Třídní schůzky – sdělení rodičům, opatření vlády ČR

Vážení rodiče, 

na začátek října jsme měli naplánované rodičovské schůzky 1., 5. a 6. ročníků, které vzhledem k vyhlášení nouzového stavu nemůžeme uskutečnit. Prozatím budeme tedy vzájemně pokračovat v online komunikaci telefonicky a prostřednictvím emailů. Můžete také využívat komunikační kanál ve webové aplikaci Bakaláři, kde můžete oslovovat vyučující Vašich dětí. 

Věříme, že nastalá situace se uklidní a budeme se moci brzo sejít v prostorách školy.

Usnesení vlády ČR:

usnesení.vlády.čr.krizové.opatření

0

Postup pro ošetření dětí ve škole po 1. 9. 2020

Pro zákonné zástupce našich dětí uvádíme doporučení postupu ošetření dětí s projevy akutního infekčního onemocnění.

0