Informace o nařízení karantény

Naše č. j.:                                                                                            1. základní škola

                                                                                                                    Štítného 121

Spisová značka:                                                                                    Jindřichův Hradec

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                   37701

Tel. číslo: 387712526

Datum: 16. 9. 2021

Věc: informace pro vedení 1. ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec a rodiče dětí třídy 4. B této školy

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného dalšího výskytu koronaviru (COVID-19) v 1. ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec prosíme o předání informace rodičům dětí třídy 4. B této školy.

Žákům a jednomu panu učiteli třídy 4. B 1.ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec byla od 14. 9. 2021 do 23. 9. 2021 nařízena karanténa.  

Vzhledem k dalšímu výskytu koronaviru ve třídě je žákům a jednomu panu učiteli třídy 4. B karanténa prodloužena do 28. 9. 2021 (včetně).

Rizikový kontakt s další COVID-19 pozitivní osobou byl naposled dne 14. 9. 2021.

Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili další odběr na COVID-19 (PCR) v termínu 20. 9. – 21. 9. 2021.  Odběr se týká též pana  učitele  třídy 4. B.

Karanténa a odběr jsou nařízeny u těch dětí, které neprodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID- 19.

Rodiče dětí obdrží SMS s informací o prodloužení karantény třídy 4.B.  Žádanku na PCR test pro rizikové kontakty vystaví KHS, žádanka jde  el. cestou do všech odběrových míst.  

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Dále je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a adresu pobytu dítěte v době karantény, karanténu ukončuje pediatr.

Karanténa musí být dodržena v určeném rozsahu i v případě, že PCR test osoby provedený v průběhu karantény je negativní. I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte kontaktovali příslušného pediatra. V případě neodkladného ošetření dítěte ve zdrav. zařízení v době karantény je nutné zdrav. zařízení   oznámit karanténu dítěte.

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice.  Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS  u výstaviště v ČB  (po – čt, 8 – 14 hod.).

 MUDr. Lenka Weinerová

 vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

Informace ke screeningovému testování

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování.

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, přičemž z této povinnosti jsou plošně vyjmuty:

* osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

*osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

  • nesmí zpívat,

  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,

  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Ing. Luděk Možíš

Ředitel školy

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2021 od 8,00 hodin.

Slavnostní zahájení školního roku žáků 1. tříd v kmenových třídách, kde je možná přítomnost omezeného počtu rodičů (doporučujeme jednoho rodiče s žákem) a dodržení platných hygienických opatření (respirátor, dezinfekce rukou při vstupu do školy).

Začátkem školního roku proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021, a to pomocí rychlých neinvazivních antigenních testů (jako v minulém školním roce).

Testování nových žáků 1. tříd proběhne po slavnostním zahájení za případné přítomnosti a pomoci zúčastněných zákonných zástupců.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Sdělení ředitele školy

K 1.8.2021 byli jmenováni noví zástupci ředitele školy, a to Mgr. Helena Votavová a Mgr. Gustav Fiala, který bude vyučovat matematiku, fyziku a informatiku.

Mgr. Lence Hrubé tímto děkuji za její působení v této funkci a práci odvedenou pro školu.

Správu počítačové sítě bude nově zajišťovat pan Jan Feigl ve spolupráci s nastupující metodičkou-koordinátorkou ICT a učitelkou informatiky Mgr. Martinou Valáškovou.

Ing. Luděk Možíš, ředitel školy