Zápis ze školské rady konané dne 5. 6. 2014

Školská rada se sešla dne 5. června 2014.  Závěrečné zasedání letošního školního roku a zároveň posledním ve svém funkčním období bylo svoláno místopředsedkyní školské rady Mgr. Lenkou Jelínkovou. Jako hosté byli přizváni ředitel školy PaedDr. Josef Brabec a zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá. Paní M. Čekalová a pan M. Kubíček se omluvili.

Program jednání:

1. volba nových členů do školské rady v novém funkčním období 2014 -2017

2. předpokládaný stav žáků budoucích 1. tříd ve školním roce 2014/2015 – ředitel školy

3. změny umístění učeben a školních družin v souvislosti s nárůstem stavu žáků na 1. stupni – ředitel školy

4. následné vzdělávaní žáků současného 9. ročníku – výchovná poradkyně

5. DT Osika – obsazenost pro prázdniny 2014 – zástupkyně školy

6. plánované opravy budovy školy v průběhu letních prázdnin – ředitel školy

7. změny ve vedení školy ve školním roce 2014 / 2015

8. poděkování všem stávajícím členům školské rady

ad 1)

Ve dnech 20. března – 31. března 2014 proběhly na naší škole volby nových členů do školské rady. Volební komise pracovala ve složení:  Mgr. Lenka  Macků, předseda komise, Mgr. Zdeňka Anděrová a Mgr. Yvona Zajícová.

Z řad zákonných zástupců ve dvoukolových volbách byli zvoleni a s prací ve školské radě pro období školních roků 2014/2015 – 2016/2017 souhlasí tito zástupci: Valerie Babická, Mgr. Dagmar Tupá.

Dne 1. dubna 2014 proběhla volba zástupců do školské rady z řad pedagogů. Zvoleni byli a s prací ve školské radě pro období školních roků 2014/2015 – 2016/2017 souhlasí: za 1. stupeň Mgr. Lenka Macků a za 2. stupeň Ing. Hana Rusová.

ad 2)

Ředitel školy informoval školskou radu o předpokládaném počtu žáků ve školním roce 2014/2015. Budou otevřeny dvě 1. třídy každá s počtem žáků 22, letošní 5. ročník bude posílen o nově příchozí, ale nebude dělen na paralelní třídy.

ad. 3)

Bude zřízena druhá učebna pro žáky 1. ročníku z bývalého oddělení družiny. Oddělení družiny bude přestěhováno do současné sborovny, která bude upravena. Současná sborovna bude přestěhována do současného kabinetu ředitele školy.

ad. 4)

Výchovná poradkyně školy Mgr. Lenka Jelínková seznámila členy školské rady s dalším umístěním žáků 9. ročníků. Ze školy odchází celkem 28 žáků – všichni žáci vychází z 9. ročníků. Na střední školy s maturitou odchází 13 žáků (gymnázia – 2, SOŠ – 11), tj. 46 %, na střední odborná učiliště 15 žáků, tj. 54 %. Z 5. ročníku  2 žáci přestupují na osmileté gymnázium.

ad. 5)

Zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá seznámila radu školy se současným stavem přípravy DT Osika. Byly předány přihlášky 55 dětem (na základě hygienických vyhlášek je maximální kapacita 55 dětí), platby průběžně dochází na účet SRPDŠ. Personální obsazení tábora je již zajištěno a v přípravné fázi je i program pro děti.

ad. 6)

Během hlavních prázdnin v budově školy proběhnou následující úpravy:

  • úprava avizované kapacity školy – úprava nové učebny pro 1. Třídu, přestěhování družiny a sborovny
  • nové výmalby v prostorách školy
  • oprava šaten
  • další drobné opravy v budově školy.

V průběhu příštího školního roku výměna oken zadního traktu budovy.

ad  7)

V květnu proběhlo konkursní řízení na místo ředitele školy. Zřizovatelem školy byl jmenován Ing. Možíš, jenž nastoupí do své funkce ke dni 1. 8. 2014.

ad 8)

Mgr. Lenka Jelínková poděkovala všem stávajícím členům školské rady za jejich práci v uplynulých třech letech.

Závěr:

Školská rada schvaluje:

  • úpravy v budově školy týkající se zvýšeného počtu žáků.

Zapsala Mgr. Lenka Jelínková