Důležité termíny konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021

1.) Sdělení Ministerstva školství:

2020 – Sdeleni o terminech

2.)  Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

3.) Důležitý odkaz na Atlas školství:

https://www.atlasskolstvi.cz/ 

Zde naleznete detailně důležité informace o přehledu nabízených středních škol včetně Přihlašování ke vzdělávání Přijímací řízení Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + Odvolací řízení.