Doporučení MŠ před podzimními prázdninami

Ministr školství oslovil školy s žádostí o oslovení žáků a jejich rodičů v souvislosti s nadcházejícími podzimními prázdninami. Apeluje na vysvětlení dětem důležitosti dodržování nezbytných hygienických opatřeních v následujícím týdnu.

Dopis MŠ:

priloha_834696319_0_dopis PM

Doporučené odkazy pro správné vysvětlení nebezpečí infekce Covidu_19

priloha_834696319_1_doporučené odkazy

Informační letáčky pro 1. a 2. stupeň:

0

Změna pracovní doby

Vzhledem k nastalé hygienické situaci v naší zemi dochází ke změně pracovní doby pedagogů a správních zaměstnanců.

Všichni pedagogové přecházejí k dnešnímu dni na Home Office. To znamená, že je již nezastihnete ve škole a na školním telefonním čísle. Nadále budou všem dětem i zákonným zástupcům dostupní na školních emailech a prostřednictvím Bakalářů – Komens.

V příštím týdnu bude sekretariát školy dostupný pouze ve čtvrtek od 8.00 hod. do 13.00 hod. 

0

Výsledky voleb do školské rady

V letošním školním roce proběhly volby do školské rady:

Radou Města Jindřichův Hradec byli jmenováni do školské rady paní Milada Petrů a pan Ing. Chalupský Jaroslav.

Zákonnými zástupci žáků byli zvoleni paní Ing. Petra Marešová a pan Jan Kos.

Pedagogické pracovníky zastupují paní Mgr. Zdeňka Anděrová a paní Mgr. Marie Popelková.

Oznámení výsledků ředitelem školy:

složení školské rady

0

Informace o založení účtů v G Suite pro vzdělávání

Vážení rodiče,

v naší základní škole začínáme využívat platformu Google Suite pro vzdělávání (7 – 9. ročník). Ta je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data a komunikaci. Jedná se o bezplatnou verzi, která je určena pro vzdělávací instituce a slouží ke komunikaci a spolupráci  žáků a pedagogů školy při vzdělávání. Její součástí je mj. i aplikace s názvem Učebna (Classroom), což je online prostředí pro učitele a žáky, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Google Disk (Drive), kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a výstupní práce žáků. Je zde také možnost přímé (synchronní) výuky prostřednictvím aplikace Meet, která umožňuje přímou komunikaci žák- učitel. Prostřednictvím třídních učitelů budete požádáni o souhlas s používáním této aplikace u vašich dětí. V případě vyjádření nesouhlasu, budou Vaše děti dostávat online úkoly prostřednictvím třídních stránek.

                                                                                    Vedení školy.

0

Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka

V rámci programu Týden knihoven 2020 navštívily třídy 8. A a 8. B edukační program J. A. Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. Program, který připravily pracovnice muzea PhDr. Štěpánka Běhalová a Ing. Martina Machartová, přinesl žákům informace o životě, díle a odkazu J. A. Komenského a předvedl Komenského i jako zdroj inspirace pro další umělce. Žáci si prohlédli originály Komenského děl z muzejní knihovny a v pracovních listech plnili různé úkoly. Závěrem si žáci vyzkoušeli psaní husím brkem a vytvořili si odznáček s portrétem Komenského.

(Text a foto Mgr. Jiřina Kadlecová a Mgr. Eva Vondrková)

1+

Provoz školní výdejny v době střídavé (distanční) výuky

V době střídavé výuky – budou obědy vydávány následovně:

Žákům, kteří budou fyzicky přítomni ve škole, budou obědy vydávány dle školního rozvrhu.

Žákům, kteří zůstávají doma na distanční výuce, nebudou obědy z provozních důvodů vydávány.

Obědy je nutné zavčasu odhlásit (pro případ, že děti zůstanou na distanční výuce) a přihlásit (pro případ, že se vracejí do školy na výuku.)

0

Střídavá výuka na 2. stupni

Od 12. 10. 2020 začnou platit nová opatření vlády v souvislosti s nákazou Covid -19.

  • Prezenční výuka bude pokračovat na prvních stupních základních škol.
  • Na druhých vláda zavede střídavou výuku

To znamená, že od 12. 10.  – 16. 10. 2020 budou do školy chodit třídy A: VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A. 

Třídy B se budou v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020 vzdělávat distančnětato výuka je povinná, v případě neúčasti ve výuce je nutná omluvenka zákonného zástupce. Žáci budou dostávat informace prostřednictvím třídních stránek a Bakalářů. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin.

Po týdnu se skupiny ve škole vystřídají. (Od 19. – 23. 10. budou ve škole třídy B. Třídy A budou mít výuku distanční.)

Nezapomeňte svým dětem odhlásit obědy ve školní jídelně.

Opatření přijatá vládou ČR:

USNESENI.VLADY.CR.1

USNESENÍ VLADY.PROJETI.KRIZOVÝCH.OPATRENI

USNESENI VLADY- AKCE

0

Důležité termíny konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021

1.) Sdělení Ministerstva školství:

2020 – Sdeleni o terminech

2.)  Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

3.) Důležitý odkaz na Atlas školství:

https://www.atlasskolstvi.cz/ 

Zde naleznete detailně důležité informace o přehledu nabízených středních škol včetně Přihlašování ke vzdělávání Přijímací řízení Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + Odvolací řízení.

0

2. kolo voleb do Senátu ČR

V pátek 9. 10. 2020 se na naší škole koná 2. kolo do Senátu ČR.

Z toho důvodu dochází k zkrácení výuky.

V pátek končí 1. – 5. třída po 2. vyučovací hodině.

Oběd je v 10. 00 hod. 

2. stupeň jde na oběd po 3. vyučovací hodině.

Pokud žák nejde na oběd, odchází ihned po vyučování domů.

Školní družina je v provozu v normálním režimu.

Objednávky obědů v školní jídelně lze zajistit telefonicky do 12. 00 hod. Poté je možná pouze objednávka prostřednictvím internetu do 14. 00 hod.

0