Škola 3. tisíciletí

Na první pohled historická budova skrývá uvnitř moderní vybavení. Díky aktivnímu přístupu některých pedagogů ke tvorbě pilotních projektů získává škola finanční prostředky ze státních a evropských dotací a mohla tyto prostředky využít k pořízení nové výpočetní techniky. (V současné době začínáme projekt z programu OP VVV, díky kterému chceme zajistit pro děti naší školy kvalitnější vybavení ICT a zajistit podporu nadaným žákům a žákům vyžadujícím pomoci s výukou.)

Naše je škola známá svou orientací na rozvoj dovedností dětí v oblasti informačních technologií a zaměřujeme se na podporu sportu. Na 2. stupni mají žáci rozšířenou rozšířenou výuku informatiky. Dříve byla naše škola proslulá jako škola s rozšířenou výukou Tv a orientací na lední hokej. I se změnou školního vzdělávacího programu nadále podporujeme sportovní zaměření naší školy. Soustřeďujeme mladé sportovce – (nejen) hokejisty a snažíme se vytvořit jim podmínky pro možnost pravidelných tréninků. (Žáci mají upravený rozvrh tak, aby mohli stíhat tréninky v době vyučování i mimo vyučování.) Žáci 5. – 9. tříd soutěží v regionální žákovské lize. Naši žáci jsou také velmi úspěšní v hokejbalu, kde pravidelně sbírají úspěchy a vítězství v okresních a krajských kolech soutěže. Účastní se i mistrovství republiky.

Ve škole funguje také školní pěvecký sbor NOVA DOMUS a malý pěvecký sbor NOVADOMÁČEK. Naše škola nese též název “STONOŽKOVÁ” – pro letitou spolupráci s humanitárním hnutím “Stonožka”. Velmi dobrých úspěchů dosahují také naši malí “Zdravotníci” a “Hasiči”.

Ve škole se vyučuje  anglický jazyk jako hlavní jazyk od 3. ročníku. Německý jazyk si mohou žáci vybrat jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku. V 7. – 9. ročníku si žáci mohou vybrat z těchto povinně volitelných předmětů: užité výtvarné činnosti, sborový zpěv, sportovní hry. Oproti předchozím rokům došlo k mírné úpravě volitelných předmětů – tedy k snížení počtu disponibilních hodin, z důvodů posílení výuky základních vyučovaných předmětů, kde děti začínaly mít problémy se zvládnutím učiva. V 6. a 9. ročníku jsme navýšili výuku českého jazyka o 1 hodinu týdně, v 7. ročníku jsme o 1 hodinu posílil výuku matematiky.

V budově máme jednu počítačovou učebnu s 24 žákovskými počítači a jedním učitelským počítačem, propojenými v síti a připojenými na internet, s operačním systémem Windows 7. Při práci v předmětu informatika mají žáci možnost vyzkoušet si práci se scannerem a digitálními fotoaparáty. Počítačová učebna je vybavena dataprojektorem.

Dále jsou třídy vybaveny interaktivními tabulemi – jedná se o  učebny druhého stupně a 7 učeben prvního stupně. Zbývající učebny školy jsou vybaveny učitelským počítačem a dataprojektory.

Další vybavení

Škola má 26 učeben, z toho 11 odborných (1 počítačová, kuchyňka, dílna, jazyková, výtvarná výchova, fyzika – chemie, dějepis, zeměpis, přírodopis.) Odborná učebna – školní kuchyňka –  byla v loňském roce nově zařízena a vybavena z prostředků našeho zřizovatele. V budově je rovněž školní knihovna a tělocvična. Ke sportovním akcím i k relaxaci o velkých přestávkách je využíván školní dvůr.

V přízemí budovy se nachází školní jídelna.

Pro školní družinu byly z prostředků města vybudována 2 nová pracoviště v 3. patře školní budovy. Pro 3. oddělení byly upraveny menší prostory v 1. patře školní budovy.

V letošním školním roce zajistil zřizovatel opravu chodby v přízemí (k školním dílnám), také byla vyměněna podlahová krytina ve 2 učebnách. Tato akce navázala na loňskou opravu fasády a výměnu oken v celém traktu školního dvora. Došlo tím k zútulnění pracovního prostředí pro naše žáky.