Školské poradenské pracoviště (ŠPP) Základní škola Štítného 121 Jindřichův Hradec.

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí zákonem č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 564/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole. Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích zejména k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. ŠPP spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti: pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně-pedagogickými centry, se středisky výchovné péče a dále s řadou pracovišť, která se orientují na poskytování služeb krizové intervence, sociálních služeb, služeb z oblasti prevence rizikového chování.
Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové a dětský psycholog (externě) ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Kontakty: