Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

2. schůzka 

Druhá schůzka rodičů a žáků budoucích 1. tříd se uskuteční dne 22. 6. 2021 v 16. 00 hod. Schůzka bude spojena s prohlídkou školy a seznámením se s prostředím, ve kterém se děti budou od začátku září pohybovat. (Místo konání – budoucí 1. třídy.)

Těšíme se na setkání!

————————————————————————————————————————-

První schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd se bude konat dne 2. 6. 2021 v 16. 00 hod. v jídelně školy. Po společné části schůzky se budou konat samostatné třídní schůzky, kde rodiče žáků obdrží potřebné informace pro příští školní rok.

Pozvánka i s potřebnými informacemi o školním programu “Bakaláři” obdrží rodiče žáků poštou. Rodiče se v rámci svých možností pokusí přihlásit do tohoto systému.

bakaláři 1. třída

—————————————————————————————————————————-

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 budou probíhat na jindřichohradeckých základních školách stejně jako v loňském roce bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Požadovány budou pouze povinné náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Předpokládá se, že zájemci o přijetí budou moci formální část zápisu realizovat v termínu od 6. dubna 2021 do 23. dubna 2021

Spádové obvody naší školy:

(dle obecně platné vyhlášky měst J. Hradec č. 1/2017)
https://www.jh.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=50527&slozka=48383&xsekce=50453&as4uOriginalDomain=www.jh.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&detail_claim=71702&
Ulice našeho města:

Anglická, Balbínovo náměstí, Belgická, Bezručova, Bratrská, Denisova, Dobrovského, Francouzská, Jakubská, Jemčinská, Karla Čapka, Karlov, Komenského, Masarykovo náměstí, Mládežnická, Mlýnská, Na Palici, Nábřeží Ladislava Stehny (Nábřežní), náměstí Míru, Nežárecká, Nové Stavení, Panská, Pod Hradem, Růžová, Rybniční, sídliště Pod Kasárny, Svatojánská, Školní, Štítného, U Plovárny, U Samotníčku, U Stadionu, Václavská 1. část od Vídeňské ulice až po ulici U nemocnice včetně č. p. 93 ( čp. 37 – 39, 17, 59, 60, 93 – 111, 128 – 131, 387, 544), Vídeňská  1. část:  od Vajgarského mostu až po čp. 23 včetně (č.p. 2 – 16, 20, 23, 24 – 37, 126, 508), Za Kostelem, Zahradní, Zárybniční

Obce:

Bednáreček, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, Kačlehy, Lodhéřov

Tiskopisy k zápisu – ke stažení:

Souhlas rodičů se zpracováním OÚ dítěte – ZŠ

Zápisní lístek.2021.22

Žádost o odklad docházky – gpdr

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Čestné prohlášení druhého rodiče k zápisu

Kriteria.pro.prijeti.zaku.do.1.rocniku.2021.2022

Do 30. dubna 2021 by měli rodiče odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky se všemi požadovanými doklady (vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Zápis je nutno doložit kopií rodného listu dítěte (ten bude po skončení řízení skartován). Totožnost žadatele o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je následně nutno doložit kontrolou občanského průkazu. 


Citace doporučení:

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.

§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen “zápis”) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Informace k zápisu  – MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce

Sdělení pro přijímání 5ti letých dětí k základnímu vzdělávání – MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-k-prijimani-petiletych-zaku-do-1-rocniku-zakladni?highlightWords=odklad+%C5%A1koln%C3%AD+doch%C3%A1zky

Odklad školní docházky:
Zákonem stanovené podmínky pro povolení odkladu povinné školní docházky
V souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je ředitel školy oprávněn povolit odklad povinné školní docházky pouze v případě, že je žádost zákonného zástupce doložena:

  • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
  • a odborného lékaře.

Zákonný zástupce tedy musí vždy řediteli školy doložit obě výše uvedená doporučující posouzení.
Zatímco k pojmu „odborný lékař“ je v těchto Právních výkladech zveřejněn samostatné stanovisko (stanovisko č. 5), na tomto místě je vhodné se zastavit nad pojmem „příslušné školské poradenské zařízení“.
Příslušnost školského poradenského zařízení zakotvená v § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je příslušností věcnou. V souladu s § 5 a 6 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, se jedná o vymezení toho, který typ školského poradenského zařízení bude v daném případě příslušný k posouzení školní zralosti konkrétního dítěte.
Z § 6 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 72/2005 Sb. vyplývá, že ke zjišťování speciální připravenosti žáků se zdravotním postižením na povinnou školní docházku je věcně příslušné speciálně pedagogické centrum jako typ školského poradenského zařízení.
V ostatních případech je v souladu s § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 72/2005 Sb. věcně příslušná ke zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku pedagogicko-psychologická poradna jako typ školského poradenského zařízení.

Příslušnost školského poradenského zařízení ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v žádném případě nelze posuzovat jako příslušnost místní. Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost zákonného zástupce obrátit se se žádostí o zjištění školní připravenosti dítěte na školské poradenské zařízení v určitém územním obvodu. Je tedy na rozhodnutí zákonného zástupce, na které věcně příslušné školské poradenské zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení se obrátí.

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakladni-vzdelavani